Bozlu, 2020 – TR

Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Spor Alanının İnşası

Birtan BOZLU

Öz

Spor ya da spor yapma pratiği insanlık tarihiyle hemen hemen paralel bir çizgide ilerlemiş ve aynı şekilde insanlıkla paralel bir gelişim göstermiştir. Her daim artan bir ilgiyle toplumsal yaşamda yer bulan spor alanı zamanla bilim alanını da meşgul etmeye başlamıştır. 1900’lü yılların ortalarından itibaren sosyoloji biliminin bir alt alanı haline gelen spor alanı pek çok isim tarafından çeşitli metodolojik ve teorik açılardan ele alınmıştır. 1980’li yıllardan itibaren, spor sosyolojisi alanında sosyolojik perspektifinden faydalanılan önemli isimlerden biri de Pierre Bourdieu olmuştur. Özellikle onun teorik perspektifini tek bir çerçevede toplayarak ortaya koyduğu “oyun metaforu” sporun toplumsallığıyla ciddi bir paralellik göstermektedir. Spor sosyolojisi ve elbette sporun toplumsallığı hakkında konuşabilmek için alanın inşa süreçleri, tarihselliği ve özerkliğine yapılacak olan vurgulara dikkat çeken Bourdieu’nun eylem teorisinin sacayaklarını oluşturan alan, habitus ve sermaye kavramları da spor alanının toplumsal uzamda nasıl inşa edildiğini, hangi ilişki ağlarıyla var olduğunu ortaya koyabilmek adına sıklıkla spor alanında faaliyet gösteren araştırmacılar tarafından çalışmalarda kullanılmıştır. Bu nedenle çalışmada, spor sosyolojisinin gelişim süreçleri, Bourdieu’nun teorik çerçevesinin spor sosyolojisi için sunduğu imkanlara, Bourdieu’nun spor sosyolojisi üzerine yaptığı açıklamalara ve spor alanının toplumsal uzamda nasıl inşa edilebileceği üzerine yorumlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Sosyolojisi, Bourdieu, Alan, Habitus, Sermaye