Kör Hakemlik Sistemi ve Değerlendirme Süreci
Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az üç hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Çift Kör Akran Hakemlik Sistemi akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift taraflı kör hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

Karar Alma Süreçleri
Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az üç hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından baş editör, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

İvedilik
Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

Gizlilik
Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editörün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi
Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kaynak Belirtme
Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları
Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler.

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyenleri de bağlar.

Değerlendirme Süreci
Sosyolojik Bağlam Dergisi’ne gönderilen tüm yazılar, sisteme yüklendikten sonra ilk önce editöryal kurul tarafından derginin amaç ve hedeflerine uygunlukları ve temel şartları sağlama yönünden ön değerlendirmeye alınır. İntihal, kopya ve duplicate yayın denetimleri de yine kurul tarafından bu aşamada yapılır. Bu türden etik sorunların tespiti halinde Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu aşamada, ilk değerlendirme sonucunda, makalede düzeltme yapılması istenebilir, makale reddedilebilir ya da en az 3 hakeme gönderilir.

Makalede, yazar-hakem gizliliğini sağlamak amacıyla, Çift Kör Akran Hakemlik Sistemi için makalenin yazarlarını tanımlayıcı tüm kişisel ve iletişim bilgileri kapatılmaktadır. Hakemler değerlendirmelerini 15 gün içinde yapmalıdır. Verilen süre içinde yanıtını bildirmeyen hakemin makaledeki görevi sonlanır. Makaleye editör tarafından yine aynı kriterlerle yeni hakem belirlenir.

Hakemlerden gelen değerlendirme yanıtları sonrasında; makale editör tarafından reddedilebilir, kabul edilebilir ya da makalede düzeltme yapılması istenir.Hakem görüşlerinden en az birinin olumsuz olduğu durumda ise makale dördüncü bir bağımsız hakeme gönderilebilir. Düzeltilmesi istenilen makalelerin 10 gün içinde düzeltilerek tekrar dergiye gönderilmesi gerekir. Düzeltme süresi içinde yanıt alınamayan veya gerekçe ile ek süre istenmeyen makalelerin işlemlerine son verilecektir. Düzeltmeler sonrasında son değerlendirme için tekrar editöre gelen makaleler, hakemlerin düzeltilmeleri görmek istediği durumlarda tekrar hakem değerlendirmesine sunulur, diğer durumlarda ise editör inisiyatifinde değerlendirilerek reddedilir ya da kabul edilerek yayımlanır.
Translate »