Mahmood, 2020 – TR

Geçmiş ve Gelecek Arasında Irak’lı Türkmenler: Politik Uygulamaların Tarihsel Eleştirisi

Heersh Hasan MAHMOOD

Öz

 

Türkmenler Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yaşamaktadır. Orta doğu bölgesinin en karmaşık yapısına sahip olan ülkelerden Irak, büyük bir Türkmen nüfusunu topraklarında ev sahipliği yapmaktadır. Yüzyıllardır Irak topraklarında yaşayan Türkmenler söz konusu ülkenin etnik yapısını oluşturan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Sosyal etkinlik açısından bakıldığında Irak Türkmenlerinin özel bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Zira Türkmenlerin ülkede yaşayan diğer etnik gruplara göre daha fazla kendi geleneklerine ve tarihlerine bağlı oldukları görülmektedir. Bu özelliğine karşın Irak Türkmenlerin her daim merkezi otorite tarafından baskı ve şiddete maruz kaldıkları söylenebilir. Bu perspektiften hareketle çalışmada birbiriyle oldukça bağlantılı olduğu düşünülen iki temel unsur üzerinde durulmaktadır. Türkmenlerin sosyo- kültürel yaşamı, tarih boyunca karşılaştıkları siyasi olaylar ve farklı Irak rejimleri tarafından Türkmenlere uygulanan politikalar tarihsel açıdan ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Türkmenlerin Irak toplumsal yapısı içerisinde asli unsur sayılmamaları ve azınlık statüsünde değerlendirilmeleri temel sorun alanını oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Tarih, Irak Türkmenleri, Demokratikleşme, İnsan Hakları, Politik Uygulamalar