Archive-volume1

1-Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Dizilerine Yansıması Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

A Sociological Assessment on the Reflection of Gender Roles on Television Series

Gül AKTAŞ

| 1-12 | Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.1 |

2- Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Spor Alanının İnşası

Sociology of Pierre Bourdieu and Construction of Sports Field

Birtan BOZLU

| 13-26 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.2 |

3-Cretan Turks at the End of the 19th Century: Migration and Settlement

19. Yüzyılda Girit Türkleri: Göç ve Yerleşim

Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

| 27-41 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.3 |

4-Tahtacı Toplulukları Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği

A Research on Tahtacı Communities: Case of Antalya

Gamze ŞENYAYLA

| 42-53 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.4 |

5-Sait Faik Abasıyanık’ın Seçilmiş Üç Öyküsünde Zaman, Mekân ve Ahlak

Time, Space, and Morality in Three Select Stories by Sait Faik Abasıyanık

Kıvılcım UZUN, Arda ARIKAN

| 54-65 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.5 |

6-Geçmiş ve Gelecek Arasında Irak’lı Türkmenler: Politik Uygulamaların Tarihsel Eleştirisi

Iraqi Turkmens Between the Past and the Future: A Historical Critique of Policies

Heersh Hasan MAHMOOD

| 66-75 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.6 |

7-Foucault ile Bedenin Tarihsel Kurgusunun Paradoksu

Foucault And The Paradox Of Bodily Inscriptions

Judith Butler. Çeviren: Mustafa Demirkan

| 76-80 |Doi: 10.52108/2757-5942.1.1.7 |