Sayfa Yapısı

Makaleler dergi makale şablonu takip edilerek “MS Office Word 2010” veya üzeri bir versiyonda A4 sayfa boyutu kullanılmalıdır. Kenar boşlukları Sağ, Sol ve Alt 3 cm ve üstten 5 cm olmalıdır.

Başlık

 • Makalenin başlığı, makaleyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve temel savını yansıtmalıdır.
 • Mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Cambria yazı karakteriyle 12 punto, ortalı bir şekilde her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Türkçe başlıktan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe başlığın altına öncesinde ve sonrasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalı, yazar adı yer almamalıdır. Bir toplantıda tebliğ edilmiş ancak yayımlanmamış olan bildirilerde toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
 • Yazarlar bilgilerini yazı metninde değil dergi sisteminde, isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon ve faks numaralarını, elektronik posta adreslerini ve ORCID ID’lerini bildirmelidirler. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.

Öz

 • Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine olanak vermelidir.
 • Öz metninin Cambria yazı karakteri ile 9 punto ile 150 kelimeden az, 250 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Anahtar Kelimeler: Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3, Kelime 4, Kelime 5

Abstract

 • Dergimizde yayımlanacak her makalede bulunması zorunlu olan İngilizce özet (Abstract) için de yukarıda verilen kuralların uygulanması gerekmektedir.
 • Keywords: Word 1, Word 2, Word 3, Word 4, Word 5.

Ana Metin

 • Metin, cambria fontuyla 10 punto, tek satır aralığı, paragraf girintisiz ve önce 6 nk sonra3 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle (italik) yazılmalıdır
 • Ana metin öz, abstract, şekil yazıları ile kaynakça hariç 5000-9000 kelime arasında olmalıdır.

Ana Başlık ve Alt Başlıklar

 • Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak , 1.1., 1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır.
 • Başlıkta yer alan her bir kelime büyük harfle başlamalıdır. Kaynakça başlığı dahil olmak üzere ana başlıklar ve alt başlıkların hepsi 10 punto olmalıdır.
 • Makalede Cambria yazı fontu, 10 punto kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
 • Ana başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı ve sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıklardan önce ve sonra ise boşluk bırakılmamalıdır.
 • Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Makalede bir kaynaktan doğrudan alınan kelime sayısı 40 kelimenin altında ise alıntı yapılacak ifadeler tırnak içerisinde gösterilmelidir.

Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 9 punto ile italik yazılmalıdır.

Şekiller

 1. Makalede kullanılan görsellerin başlıkları altta-ortada olmalı ve Şekil olarak adlandırılmalıdır. (Cambria 10 punto).
 2. Şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde (Şekil 1), şeklinde atıfta bulunulmalıdır.
 3. Şekillerden sonra boşluk bırakılmayınız
 4. Her bir şekil için uygun bir kısa tanım kullanılmalı ve tanım şeklin altına numarasıyla birlikte orta hizalı yazılmalıdır; ayrıca şekil bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer verilmelidir.
 5. Şekillerden sonra açıklama ve kaynakça kullanılacaksa şeklin altında 10 punto olarak kullanılmalıdır.
 6. Makaledeki Şekiller ve tablolar toplam 20 adeti geçmemelidir.

Tablolar

 1. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 2. Tablolara metin içinde (Tablo 1) şeklinde atıfta bulunulmalıdır.
 3. Her bir tablo için uygun bir kısa tanım kullanılmalı ve tanım tablonum üstünde numarasıyla birlikte orta hizalı yazılmalıdır. Tablo başlığınında sadece her bir kelimenin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo 1., Tablo 2. Numaralandırmalar kalın yazı tipinde, başlık ise normal yazı tipinde olmalıdır.
 4. Tablo açıklama ve kaynaklar tablonun altında 10 punto olarak kullanılmalıdır.
 5. Tablo bir başka kaynaktan alındıysa kaynak bilgisine de yer verilmelidir.
 6. Tablolardan sonra boşluk bırakmayınız. Tablo içindeki metin puntosu 8 ile 10 punto arasında değişiklik gösterebilir.

Notasyon ve Kısaltmalar

İlgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.

Sonuçlar ve Öneriler (Cambria, Bold, 10 punto)

Sonuç metni cambria, 10 punto olarak, paragraf girintisiz yazılmalıdır.

Yazar katkıları başlığı Cambria, bold, 10 punto (2 veya daha fazla yazarlar yazılar için hakem sürecinden sonra doldurulacaktır).

Yazar katkıları metni 10 Punto, paragraf girintisiz, cambria yazı karakteri, tek satır aralığı Yazar Etik Kurul İzni bilgileri Cambria, bold, 10 punto (yazı etik kurul izni gerektiren bir yazı ise yazılacaktır).

Yazı etik kurul izni bilgileri metni 10 Punto, paragraf girintisiz, cambria yazı karakteri, tek satır aralığı

Kaynakça (Cambria, bold, 10 punto Paragraf aralık önce 3nk sonra 6nk)

Kaynakça 10 punto, paragraf girintisiz, asılı, 1,25, iki yana hizalı ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

Sosyolojik Bağlam dergisine gönderilecek makalelerde atıf ve kaynak gösterme konusunda APA 6.0 ve İSNAD 2 atıf sistemlerinden biri kullanılabilir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin kaynak gösterme sistemine uygun olabilmesi için ve uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote programlarını kullanımı önerilir. Bu programlarla ilgili geniş bilgi yukarıda verilmiştir.

Apa Sistemi Metiniçi Atıf ve Kaynakça Gösterimi

Metin İçinde Başka Eserlere Yapılan Atıflar

 • Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak “(Yazar, 1999:113)” şeklinde yapılmalıdır.
 • İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı “(Yazar ve Yazar, 2000:120)” şeklinde kullanılmalıdır.
 • Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek “Yazar vd.” şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.
 • Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.
 • İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.
 • Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak “1999a” ve “1999b” şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.
 • İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır.
 • Metnin tümü, ara başlıklar dâhil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır.
 • Metinde paragraflar sola yaslı olarak başlatılır.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990’lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye’de de artış göstermiştir. İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız. Örneğin, a priori, vis-a-vis vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
 • Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Elli iki tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 10 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B biçiminde harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990’lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Kaynakçada tüm yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin: Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258 Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe: Feminist eleştiri dergisi url’si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
 • Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.
 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin: Ankara: İmge, London, UK:Routledge

Tek Yazarlı Kitap

Balı, S. (2012). Egzotik Opsiyonlar-İşleyiş ve Fiyatlama- MATLAB®Kodları ile.İstanbul: Çatı Kitapları.
Philip Kolker, R. (1999). Yalnızlık Sineması- Penn, Kubrick, Coppola, Scorsese, Spielberg, Altman. Ertan Yılmaz (Çev.). Ankara: Öteki.

Çok yazarlı kitap

Güneri Fırlar, B. ve Yeygel Çakır, S. (2004). Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.
Atabek, N. ve Dağtaş, E. (1998).Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üni. Yay.

Editörlü kitap

Ata, B. (Ed.) (2008). Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara.

Editörlü kitapta bölüm

Uluç, G., Yılmaz, M. ve Işıkdağ, Ü. (2009). Blogs and Forums in a Presidential Election Process in Turkey. Fiordo, R. ve Dumova, T. (Ed.). Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends içinde (ss. 372-382). Hershey-New York: IGI Global Publications.
Sadece elektronik basılı kitap
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & thecnsts in Western values. Erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem.asplitem I 135

Kitabın elektronik versiyonu

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimendream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96- 121).http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumaticstressdisordersourcebook: A guide To healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version].doi: 1 0.1036/0071393722

Elektronik adresten yararlanılan kaynak

Kaynağın erişilebileceği URL verilir.
URL: http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine.

Elektronik makaleler

Varsa digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online
publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141.

Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr.

Kitaptan çevrilmiş bölüm

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).
Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

Rapor ve teknik makaleler

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

Dergiden tek yazarlı makale

Öksüz, O. (2007). Kamuoyu Oluşum Sürecinde Basın-Siyaset Etkileşiminin Etik Açıdan Değerlendirilmesi: “Kıbrıs Müzakerelerinin Hürriyet Gazetesi’nde Sunumu”. Selçuk İletişim Dergisi, 5(1), 66-81.
Dergiden çok yazarlı makale

Yımaz, M.,Işıkdağ Ü., (2011). Reflections on the 2008 U.S. Presidential Election in the Turkish Blogosphere. International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies, 1 (2), 68-71.

Elektronik dergiden makale

Anway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). (varsa doi numarası, yoksa URL verilir. Örneğin; URL: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm
Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.

Yazarı belli olmayan editör yazısı

Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.
Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong after chocks continues in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003)
(Strongaftershock, 2003)

Tanıtım yazıları

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s not in yourgenes? [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler

YÖK Tez Merkezi’nden indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.
Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987).

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11.Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.
Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003).

Görüşme

Arnoyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

Televizyon programı

Kaynakça gösterimi: Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.
Metin İçinde gösterimi: (Simpsonlar, 2002)

Film

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Fotoğraf

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

Translate »