Yazar Rehberi
 • Çalışmanızı sisteme yüklerken mutlaka beraberinde Telif Hakkı Anlaşması Formu ve intihal raporunu da yükleyiniz. Ayrıca çalışmanız etik kurul onayı gerektiren çalışma ise mutlaka beraberinde etik kurul onay belgesini de eklemeniz gerekmektedir. Yazılarınız ön kontrol aşamasında dergimiz tarafından da Turnitin programı ile raporlandırılacaktır.
 • Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve dergimizin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk veya son sayfasında yer verilmelidir.
 • Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı verilmelidir.
 • Makalenizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdiğinizden emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.
 • Alanında çok sıklıkla kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmalar ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmalar, eğer yeni bir yönelim ortaya koymuyorsa, geri çevrilmektedir. Araştırma türlerinin tamamında verilerin güncelliğine önem verilmektedir.
 • Ön değerlendirme sonucunda çalışmalar derginin yazım kurallarına uymuyorsa ve genel kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki Yayın Kurulu kararı bildirilmektedir.
 • Lütfen belgelerinizin eksik olmadığından emin olunuz.
Kontrol Rehberi
 • Makalenin dergi makale şablonuna göre düzenlenmesi,
 • Makalenin dergi güncel yazım kurallarına uygunluğu,
 • Başlık (Türkçe-İngilizce), yazar bilgileri (Ünvan, Kurum, E-mail, ORCID ID),
 • Öz (150-250 kelime),
 • Abstract (yabancı dil editörümüz tarafından kontrol edilecek),
 • Anahtar kelimeler (5 kelime),
 • Ana metin (özetler ve kaynakça hariç 5.000-9.000 kelime),
 • Tablo ve şekiller (numarası ve başlığı bulunmalı, metin içinde atıf yapılmalı, görseller için sadece Şekil ifadesi kullanılmalıdır, en fazla 20 adet olmalıdır),
 • Dipnot (Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı),
 • Alıntılar (Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 9 punto ile italik yazılmalıdır. Doğrudan alınan kelime sayısı 40 kelimenin altında ise alıntı yapılacak ifadeler tırnak içerisinde gösterilmelidir.)
 • Atıflar ve Kaynakça ISNAD 2 baskısına uygun olmalı,
 • Telif Hakkı Anlaşması Formu sistem üzerinden yüklenmeli,
 • Yazar Formu sistem üzerinden yüklenmeli,
 • İntihal raporunun sistem üzerinden yüklenmesi (en fazla %20 benzerlik, dergimiz editörlüğü tarafından da benzerlik raporu alınacaktır),
 • Biçimsel özelliklere göre düzenlenen makaleler 30 sayfayı aşmamalıdır.
Yazarların Görev ve Sorumlulukları

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

 

Yazar Değişikliği Talepleri

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir. Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

 

Makale Yazımı

Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

 

Özgünlük

Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

 

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma

Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

 

Veri Erişimi ve Muhafazası

Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK’ın Aperta Portalı’na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

 

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın

Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 

Çıkar Çatışması

Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş̧ lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

 

Hata Bildirimi

Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

 

Görüntü Bütünlüğü

Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

 

Translate »